Anunt concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat (fochist) si muncitor calificat (buldoexcavatorist).

Anunt concurs pentru ocuparea  postului de muncitor calificat (fochist)  si muncitor calificat (buldoexcavatorist).

        In conformitate cu prevederile  HG.nr.286/2011  pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice ,publicat în Monitorul Oficial  partea a-III-a    

       Primaria comunei Pîrjol , judetul Bacău  , organizează concurs /examen  in data de 15 decembrie  2017, ora 10,00 si interviu in data de  18 decembrie  2017 , ora 10,00  pentru ocuparea următoarelor posture  contractuale de executie pe  durata nedeterminata  - 1 post de muncitor(fochist)  si un post muncitor (buldoexcavatorist) .

      Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele conditii generale si conditii specifice  :

Conditii generale de ocupare a posturilor  :

a.       Are cetatenie romana ,cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b.      Cunostinte de limba română , scris si vorbit ,

c.       Are varsta minima reglementata de prevederile legale ,

d.      Are capacitate deplina de exercitiu ,

e.       Are stare de sanatate  corespunzatoare postului pentru care candideaza  , atestata in baza adeverintei  medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate ,

f.       Indeplineste conditiile de studii  , de vechime sau alte conditii specifice  potrivit cerintelor postului scos la concurs ,

g.      Nu a fost condamnat  sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei infractiuni savarsite cu intentie  , care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a  intervenit reabilitarea  .

 

Conditii specific necesare pentru postul vacant pe perioada nedeterminată a funcției contractual de execuție  1 post muncitor (fochist)- 1 post muncitor (buldoexcavatorist)

a.       –Absolvent școală profesională/liceul(cu diplomă de bacalaureat)

b.      –Constituie avantaj scoala pentru mecanici mașini și utilaje- pentru  buldoexcavatorist

c.       –Posedă permis de conducere categoria B,C -pentru buldoexcavatorist

d.      –Abilitate privind conducerea unui buldoexcavator;

e.       –Apt medical și psihologic

f.       –Experiență în domeniu minim 3 ani ,

g.      –Autorizație de fochist valabilă –pentru fochist

Concursul va consta in  :

-Termenul limită de depunere a dosarelor  -  8 decembrie 2017 ora 12,00

-selectia dosarelor – 12.decembrie 2017 ora 12,00

                          -.Proba scrisa -15 decembrie 2017 ora 10,00

           -Proba interviu – 18 decembrie 2017 ora 10,00

 

                   Locul desfasurarii  : Sediul  Primăriei comunei Pîrjol  în sala mare de sedinte a Consilului local Pîrjol .  Probele  sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut  la fiecare probă fiind de 50. puncte .

                   Bibliografie  :

 

-.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea privind  Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004.

-Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă,actualizată.

-Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările ulterioare.

-H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 –numai pentru buldoexcavatorist.

 

                     Componenta dosarului de concurs  :

        - Opis.

        - Cerere de inscriere la concurs  adresată conducătorului instituției publice;

        - Copie   act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,potrivit legii,după caz,precum și copii ale actelor de stare civilă( certificate naștere,căsătorie,livret military,livret de familie)

        - Copiile documentelor care să  ateste nivelul  studiilor  si a altor acte care atestă efectuarea  unor specializari, copiile documentelor care să ateste  indeplinirea conditiilor specifice

        - Copia  carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa caz o adeverinta  în original care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor

         - Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează(Candidatul declarat admis la selecția dosarelor,care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale,are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului).

          - Adeverinta  medicală care să ateste starea de sanatate fizică si psihică , corespunzatoare eliberată cu cel mult sase luni  anterior delurarii concursului de către medicul de familie al candidatului  sau de catre unitatiile sanitar abilitate ( Aceasta va contine in clar, numarul , data , numele si prenumele candidatului , numele emitentului si calitatea acestuia  , in formatul standart stabilit de Ministerul Sanatatii) .

            - Curiculum vitae in format European  care sa ateste locurile de munca in care a mai frecventat  si studiile de specialitate  in format European .

            - Alte documente  relevante pentru desfasurarea concursului .

            Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primăriei comunei  Pîrjol  , judetul  Bacău  , dupa o verificare  prealabilă  privind conținutul documentelor  din dosar  de către  presedintele  comisiei de concurs   , conform graficului de mai jos .

       Pentru  informatii suplimentare  puteti să  ne  contactati la telefon  0234384016  

 

 

PRIMAR

 

                                                                          VASILE  LUPU

Fișiere atașate

Anunț rezultate finale concurs/examen post polițist local

Anunț rezultate finale la concursul/examenul pentru ocuparea funcției publice de execuție pe durată nedeterminată- 4 posturi de polițist local clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Poliție Locală și în cadrul U.A.T. Pîrjol din data 13.12.2018, ora 10:00.

Proces verbal probă scrisă examen

Procesul verbal al concursului/examenului pentru ocuparea funcției publice de execuție pe durată nedeterminată- 4 posturi de polițist local clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Poliție Locală și în cadrul U.A.T. Pîrjol din data 11.12.2018, ora 10:00- proba scrisă.

Rezultat selecție dosare concurs/examen pentru funcția de polițist local

Proces verbal privind selecția dosarelor de înscriere, depuse de către candidați în vederea susținerii concursului/examenului pentru ocuparea funcției publice de execuție pe durată nedeterminată- 4 posturi de polițist local clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Poliție Locală și în cadrul U.A.T. Pîrjol din data 11.12.2018, ora10:00- proba scrisă..

Rezultatele selecției de dosare le găsiți în fișierul atașat.

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție

Primăria comunei Pîrjol, județul Bacău, organizează, la sediul Primăriei comunei Pîrjol, concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție: 4 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional asistent, Compartiment Poliție locală, în data de 11.12.2018, ora 10:00, proba scrisă și interviul în data de 12.12.2018, ora 10:00.

Concursul va consta în:

- selecția dosarelor- 07.12.2018

- proba scrisă- 11.12.2018, ora 10:00

- proba interviu- 12.12.2018, ora 10:00.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

 

 

Primăria Pîrjol organizează în data de 04.09.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei  examen de promovare în grad imediat superior

Primăria Pîrjol organizează în data de 04.09.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei examen de promovare în grad imediat superior

Primăria Pîrjol organizează în data de 04.09.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei examen de promovare în grad imediat superior.

 

Posturile deținute, probele și condițiile de desfășurare le veți regăsi în fișierul atașat.

 

Înapoi