Anunț posturi poliție locală

Anunț posturi poliție locală

Unitatea Administrativ Teritorială  comuna Pîrjol organizează la sediul instituţiei în data de 28.07.2017 concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol.

- 1 post  poliţist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment  Poliţie Locală;-

- 3 posturi polițist local clasa III grad profesional debutant în cadrul Compartimentului de Poliție Locală.

 

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

          Conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată  (2), cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

            a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplinăde exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

            f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

            g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

            h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

            i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

            j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Pentru înscriere la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

- pentru funcția de Polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Creșterea Siguranței și Prevenirea Criminalității, Direcția Poliţie Locală.

* studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

-pentru funcția de polițist local clasa III grad profesional debutant,Compartiment Poliție Locală:- studii medii cu diplomă de Bacalaureat

 -Pentru toți candidații : -permis conducere categoria B

                                          - cunoștințe operare PC

Concursul constă în: selecţie dosare, proba scrisă şi interviu.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se pot depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial Partea a III-a, respectiv în intervalul 19.06.2017 – 14.07.2017 la Compartimentul Resurse Umane. Sănătate şi Securitate în Muncă, de unde se poate ridica formularul de înscriere şi bibliografia de concurs.

Selecţia dosarelor de înscriere se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv în intervalul 17.07.2017 – 19.07.2017 pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, iar rezultatatul selecţiei dosarelor de inscriere, respectiv persoanele care pot participa la a doua etapă de desfăşurare a concursului şi anume proba scrisă va fi afişat la sediul instituţiei în termen de 24 de ore de la data selecţiei dosarelor.

Interviul se susţine de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – 02.08.2017  , se va susține și un test de rezistență fizică.

 

 

 

 

ACTE  NECESARE  PENTRU  ÎNSCRIERE DOSAR

 

-    formularul de înscriere de la Compartimentul Resurse Umane. Sănătate şi Securitate în Muncă;

-          copia actului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice

-          cazier judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-          declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

       Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

                               

 

Relatii suplimentare privind înscrierea, condiţii studii, acte necesare, bibliografie se obţin la Compartimentul Resurse Umane. Sănătate şi Securitate în Muncă.

Anunț rezultate finale concurs/examen post polițist local

Anunț rezultate finale la concursul/examenul pentru ocuparea funcției publice de execuție pe durată nedeterminată- 4 posturi de polițist local clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Poliție Locală și în cadrul U.A.T. Pîrjol din data 13.12.2018, ora 10:00.

Proces verbal probă scrisă examen

Procesul verbal al concursului/examenului pentru ocuparea funcției publice de execuție pe durată nedeterminată- 4 posturi de polițist local clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Poliție Locală și în cadrul U.A.T. Pîrjol din data 11.12.2018, ora 10:00- proba scrisă.

Rezultat selecție dosare concurs/examen pentru funcția de polițist local

Proces verbal privind selecția dosarelor de înscriere, depuse de către candidați în vederea susținerii concursului/examenului pentru ocuparea funcției publice de execuție pe durată nedeterminată- 4 posturi de polițist local clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Poliție Locală și în cadrul U.A.T. Pîrjol din data 11.12.2018, ora10:00- proba scrisă..

Rezultatele selecției de dosare le găsiți în fișierul atașat.

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție

Primăria comunei Pîrjol, județul Bacău, organizează, la sediul Primăriei comunei Pîrjol, concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție: 4 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional asistent, Compartiment Poliție locală, în data de 11.12.2018, ora 10:00, proba scrisă și interviul în data de 12.12.2018, ora 10:00.

Concursul va consta în:

- selecția dosarelor- 07.12.2018

- proba scrisă- 11.12.2018, ora 10:00

- proba interviu- 12.12.2018, ora 10:00.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

 

 

Primăria Pîrjol organizează în data de 04.09.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei  examen de promovare în grad imediat superior

Primăria Pîrjol organizează în data de 04.09.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei examen de promovare în grad imediat superior

Primăria Pîrjol organizează în data de 04.09.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei examen de promovare în grad imediat superior.

 

Posturile deținute, probele și condițiile de desfășurare le veți regăsi în fișierul atașat.

 

Înapoi