Anunț post arhivar

  In conformitate cu prevederile HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar , platit din fonduri publice ,publicat ]n Monitorul Oficial partea a-III-a din data de 24.07.2017 Primaria comunei Pîrjol , judetul Bacău , organizează concurs /examen in data de 22 august 2017, ora 10,00 si interviu in data de 24 august 2017 , ora 10,00 pentru ocuparea unui post contractual de executie pe durata nedeterminata - 1 post de arhivar . Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si conditii specifice : Conditii generale de ocupare a posturilor : a. Are cetatenie romana ,cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b. Cunostinte de limba română , scris si vorbit , c. Are varsta minima reglementata de prevederile legale , d. Are capacitate deplina de exercitiu , e. Are stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata in baza adeverintei medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate , f. Indeplineste conditiile de studii , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs , g. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea . Conditii specific necesare pentru postul vacant pe perioada nedeterminată a funcției contractual de execuție ARHIVAR : a. –Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; b. –Cunoștințe de operare PC; c. –Fără antecedente penale; d. –Apt medical și psihologic e. - Adeverinta care sa ateste vechimea in munca - minim 3 ani ,

 

 

Concursul va consta in : -Termenul limită de depunere a dosarelor - 4 august 2017 ora 12,00 -.Proba scrisa -22 august 2017 ora 10,00 -Proba interviu 24 august 2017 ora 10,00 Locul desfasurarii : Sediul Primăriei comunei Pîrjol în sala mare de sedinte a Consilului local Pîrjol . Probele sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut la fiecare probă fiind de 50. puncte . Bibliografie : -.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004. - Legea nr.16/1996 Legea Arhivelor Naționale,republicată; - Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente,aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr.217/23.05.1996; -Normativ privind caracteristicile tehnico-funcționale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă; -Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în forma electronică; Componenta dosarului de concurs : - Opis. - Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice; - Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,potrivit legii,după caz,precum și copii ale actelor de stare civilă( certificate naștere,căsătorie,livret military,livret de familie) - Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si a altor acte care atestă efectuarea unor specializari, copiile documentelor care să ateste indeplinirea conditiilor specifice - Copia carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa caz o adeverinta în original care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor - Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează(Candidatul declarat admis la selecția dosarelor,care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale,are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului). - Adeverinta medicală care să ateste starea de sanatate fizică si psihică , corespunzatoare eliberată cu cel mult sase luni anterior delurarii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitatiile sanitar abilitate ( Aceasta va contine in clar, numarul , data , numele si prenumele candidatului , numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standart stabilit de Ministerul Sanatatii) . - Curiculum vitae in format European care sa ateste locurile de munca in care a mai frecventat si studiile de specialitate in format European . - Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului . Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primăriei comunei Pîrjol , judetul Bacău , dupa o verificare prealabilă privind conținutul documentelor din dosar de către presedintele comisiei de concurs , conform graficului de mai jos . Pentru informatii suplimentare puteti să ne contactati la telefon 0234384016

ACTIVITATI : 1.Publicarea anunțului 24 iulie 2017 ____________________________________________________________________________________ 2.Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul Primăriei 4 august 2017 ora 12,00 , ____________________________________________________________________________________ 3.Selectia dosarelor de către membrii comisiei 7 august 2017 ____________________________________________________________________________________ 4.Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 7 august 2017 ora 14,00 ___________________________________________________________________________________ 5.Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 8 august 2017 până la ora 14,00 ____________________________________________________________________________________ 6.Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind selecția dosarelor 9 august 2017 ____________________________________________________________________________________ 7.Susținerea probei scrise 22 august 2017 ora 10,00 ____________________________________________________________________________________ 8.Afișarea rezultatelor privind proba scrisă 22 august 2017 ora 15,00 9.Depunerea contestațiilor privind proba scrisă 23 august 2017 până la ora 12,00 ____________________________________________________________________________________ 10.Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba scrisă 23 august 2017 0ra 16,00 ____________________________________________________________________________________ 11.Susținerea interviului 24 august 2017- ora 10,00 ____________________________________________________________________________________ 12.Afișarea rezultatelor în urma interviului 24 august 2017 ora 13,00 15.Depunerea contestațiilor privind rerzultatele interviului 25 august 2017 până la ora 10,00 16.Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba de interviu 25 august 2017 ora 12,00 17.Afișarea rezultatului final al concursului 25 august 2017 ora 13,00

 

 

____________________________________________________________________________________ PRIMAR VASILE LUPU 

Fișiere atașate

Primăria Pîrjol organizează în data de 04.09.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei  examen de promovare în grad imediat superior

Primăria Pîrjol organizează în data de 04.09.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei examen de promovare în grad imediat superior

Primăria Pîrjol organizează în data de 04.09.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei examen de promovare în grad imediat superior.

 

Posturile deținute, probele și condițiile de desfășurare le veți regăsi în fișierul atașat.

 

Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție Consilier Principal clasa I compartiment Urbanism și achiziții publice

Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție Consilier Principal clasa I compartiment Urbanism și achiziții publice

Primăria comunei Pîrjol, județul Bacău, organizează concurs/examen în data de 31.08.2018 orele 10,00 și interviu în data de 03.09.2018, orele 10,00 pentru postul de Consilier Principal clasa I compartiment Urbanism și achiziții publice.

Anunț post electrician

Anunț post electrician

Primaria comunei Pîrjol , judetul Bacău  , organizează concurs /examen  in data de 12 iulie  2017, ora 10,00 si interviu in data de 14 iulie  2017 , ora 10,00  pentru ocuparea unui post contractual de executie pe durata nedeterminata , de muncitor calificat -electrician de întreținere și reparații – 1 norma .

Înapoi