Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Pîrjol cu satele componente: Pîrjol, Pustiana, Tărâța, Cîmpeni, Băhnășeni, Băsăști, Bărnești, Hăineala și Hemieni 26-04-2018
16 / 2018 PRIVIND APROBAREA „Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență” 29-03-2018
15 / 2018 privind aprobarea documentului de raportare ”PRIORITĂȚI-OBIECTIVE-PLAN ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 2018 AL UAT PÎRJOL” 29-03-2018
14 / 2018 privind întreprinderea demersurilor în vederea înființării unei perdele forestiere de protecție a DC 183 Pîrjol-Băhnășeni pe porțiunea pe care acesta traversează islazul comunal Pîrjol 29-03-2018
13 / 2018 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 29-03-2018
12 / 2018 privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Pîrjol din anul 2017 pentru anul 2018 28-02-2018
11 / 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 19-02-2018
10 / 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău 31-01-2018
9 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău 31-01-2018
8 / 2018 pentru aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 31-01-2018
7 / 2018 privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB 31-01-2018
6 / 2018 privind asocierea comunei Pîrjol cu societatea Națională de Cruce Roșie din România- Filiala Județului Bacău 31-01-2018
5 / 2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pîrjol nr.39/17.08.2017 de aprobare a Nomenclaorului stradal al comunei Pîrjol, jud. Bacău 31-01-2018
4 / 2018 privind modificarea impozitului datorat pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12t și combinații de autovehicule pentru anul fiscal 2018 31-01-2018
3 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 09-01-2018
Înapoi